Regulamin

Regulamin prezentera radia Pulsstacja.fm

1. Prezenterem radia Pulsstacja.fm może zostać osoba, której kandydatura zostanie
pozytywnie rozpatrzona w procesie rekrutacyjnym.
2. Każdy prezenter ma obowiązek zapoznać się z aktualną instrukcją nadawania audycji,
dostępną w radiowej grupie na Facebooku, jak również na bieżąco zapoznawać się ze
wszystkimi ewentualnymi zmianami dokonywanymi w tej instrukcji.
3. Przed każdorazowym rozpoczęciem audycji, prezenter powinien sprawdzić
ustawienia łącza, mikrofonu (jeżeli go używa) oraz wszystkich parametrów
związanych z nadawaniem.
4. Każda audycja nadawana na antenie Radia musi być uprzednio poprawnie wpisana do
ramówki.
5. Pierwszeństwo w ramówce mają: audycje stałe, meetingi oraz transmisje na żywo z
imprez i klubów.
6. Prezenter ma obowiązek używania mikrofonu podczas swojej audycji, jednak tylko w
przypadku, gdy audycja ta jest nadawana między godziną 12:00 a 22:00.
7. W przypadku, gdy prezenter z uzasadnionej przyczyny nie może poprowadzić audycji
w terminie zamieszczonym w ramówce, ma prawo do zamiany z innym prezenterem
lub odwołania swojej audycji. W takiej sytuacji ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania zarządu o zaistniałej sytuacji.
8. Prezenter Pulsstacji nie może być równocześnie prezenterem innej stacji
internetowej.
9. Prezenter powinien dbać o dobre imię Radia. Zabronione jest poniżanie lub
wyśmiewanie słuchaczy.
10. Zabronione jest nadawanie audycji pod wpływem narkotyków czy w stanie
wskazującym na niedyspozycję. Niedozwolone są także wygłupy na nieprzyzwoitym
poziomie.
11. Na antenie niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów, jak również niepoprawnej
polszczyzny. Prezenter powinien wypowiadać się zgodnie z zasadami dobrego
wychowania i kultury osobistej. Jego zachowanie nie powinno obrażać ani razić
nikogo z grona słuchaczy.
12. Prezenter nie może reklamować na antenie innych stacji radiowych, stron i forów
internetowych, firm, dyskotek oraz klubów bez uprzedniej zgody zarządu Radia.
13. Każdy prezenter zobowiązany jest do reklamowania sponsorów i partnerów Radia
zgodnie z zaleceniami zarządu.
14. Prezenter, który chce zorganizować podczas swojej audycji jakikolwiek konkurs, ma
obowiązek poinformowania o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem zarządu
Radia.
15. W konkursach organizowanych przez prezenterów nie mogą brać udziału inni
prezenterzy oraz członkowie zarządu Radia.
16. Prezenter nie musi włączać konsoli pozdrowień podczas swoich audycji. Jeśli jednak
zdecyduje o jej włączeniu, jest wtedy zobowiązany do odczytywania na antenie
wiadomości przesyłanych za pośrednictwem konsoli.
17. Prezenter ma możliwość nadawania swoich audycji także za pośrednictwem
radiowego fanpage’a na Facebooku. Każdy chętny ma prawo zwrócenia się do
zarządu Radia w celu przyznania mu stosownych uprawnień.
18. Audycja może być nadawana na radiowym fanpage’u na Facebooku tylko w sytuacji,
gdy jest jednocześnie nadawana na antenie Radia (ewentualnie jeżeli w tym samym
czasie na antenie Radia trwa inna audycja, która nie jest nadawana na radiowym
Facebooku).
19. Po zakończeniu nadawania audycji na fanpage’u, prezenter ma obowiązek usunięcia
zapisu swojej audycji z portalu Facebook w celu uniknięcia problemów z prawami
autorskimi.
20. Każdy prezenter ma obowiązek odnoszenia się do innych prezenterów, a także
członków zarządu Radia tylko i wyłącznie z szacunkiem i kulturą osobistą. Zasada ta
dotyczy w szczególności postów i komentarzy na radiowej grupie na Facebooku. W
przypadku jej nieprzestrzegania, zarząd może zdecydować o usunięciu prezentera z
Radia.
21. Wszystkie informacje przekazywane pomiędzy prezenterami i zarządem Radia oraz
prowadzone pomiędzy nimi rozmowy są poufne. Udostępnianie ich osobom trzecim
lub publicznie jest zabronione.
22. Wszelkie hasła do kont prezenterów i serwerów Radia oraz wszelkie inne poufne
dane udostępniane prezenterom nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Osoby,
które złamią tę zasadę, zostaną bezzwłocznie usunięte z Radia.
23. Decyzja o usunięciu z Radia lub zawieszeniu prezentera może zapaść na wniosek
zarządu. Decyzja taka musi zostać uzasadniona.
24. Prezenter, który podejmie decyzję o dobrowolnym odejściu z Radia, ma obowiązek
niezwłocznie zgłosić ten fakt zarządowi Radia.
25. Osoby, które zostały usunięte lub dobrowolnie odeszły z Radia, tracą dostęp do
radiowej grupy na Facebooku, wszystkich paneli i serwerów radiowych itd.
26. Każdy prezenter dołączający do Radia musi zaakceptować niniejszy regulamin.
27. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
28. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie mogą zostać wprowadzone wyłącznie
przez zarząd Radia. O każdej zmianie prezenterzy zostaną poinformowani za
pośrednictwem radiowej grupy na Facebooku.